مصوبات شورای دانشکده علوم جغرافیایی

 | تاریخ ارسال: 1400/8/25 | 
مصوبات یکصد و سی و نهمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۱
مصوبات یکصد و چهل و سومین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۶
مصوبات یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
مصوبات یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸
مصوبات یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ  ۱۴۰۰/۴/۲۹ 

مصوبات یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸
مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲
مصوبات یکصدو پنجاهمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۲
مصوبات یکصدوپنجاه و یکمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

ابلاغ بند۶ مصوبه یکصدوپنجاه و یکمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
مصوبات یکصدوپنجاه و دومین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
ابلاغ مصوبات صورتجلسه ۱۵۵شورای دانشکده علوم جغرافیایی۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ابلاغ مصوبات صورتجلسه ۱۵
۶شورای دانشکده علوم جغرافیایی۱۴۰۱/۰۳/۰۱
ابلاغ مصوبات صورتجلسه ۱۵۷شورای دانشکده علوم جغرافیایی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
ابلاغ مصوبات صورتجلسه ۱۵۸شورای دانشکده علوم جغرافیایی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
ابلاغ مصوبات صورتجلسه ۱۵۹شورای دانشکده علوم جغرافیایی۱۴۰۱/۰۵/۲۵
 ابلاغ مصوبات صورتجلسه ۱۶۱شورای دانشکده علوم جغرافیایی۱۴۰۱/۰۷/۱۰
مصوبات یکصد و شصت و دومین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰
مصوبات یکصد و شصت و سو مین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
مصوبات یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
مصوبات یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
مصوبات یکصد و شصت و ششمین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
مصوبات یکصد و شصت و هفتمین   جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
مصوبات یکصد و شصت و هشتمین   جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
مصوبات یکصد و شصت و نهمین   جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
مصوبات یکصد و هفتادمین جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
مصوبات یکصد و هفتاد یکمین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
مصوبات یکصد و هفتاد دومین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
مصوبات یکصد و هفتاد سومین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
مصوبات یکصد و هفتاد چهارمین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
مصوبات یکصد و هفتاد  پنجمین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
مصوبات یکصد و هفتاد  ششمین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
مصوبات یکصد و هفتاد  هفتمین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
مصوبات یکصد و هفتاد  هشتمین   جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
مصوبات یکصد و هفتاد  نهمین    جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
مصوبات یکصد و هشتادمین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
مصوبات یکصد و هشتادسومین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
مصوبات یکصد و هشتادچهارمین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
مصوبات یکصد و هشتادپنجمین  جلسه شورای دانشکده علوم جغرافیایی تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲


 


 


دفعات مشاهده: 11119 بار   |   دفعات چاپ: 270 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر