دانشکده علوم جغرافیایی- مدیر گروه جغرافیای انسانی
مدیر گروه جغرافیای انسانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 


دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی
 رزومه علمی
 رزومه بین المللی
 شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
 پست الکترونیک: 
karamitkhu.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.22579.58065.fa.html
برگشت به اصل مطلب