دانشکده علوم جغرافیایی- مدیر گروه جغرافیای سیاسی
مدیر گروه جغرافیای سیاسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 

دانشیار گروه آموزشی جغرافیای سیاسی 
 رزومه علمی
 رزومه بین المللی
 شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
 پست الکترونیک: 
a.mottaghikhu.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.22580.58066.fa.html
برگشت به اصل مطلب