دانشکده علوم جغرافیایی- مدیر گروه جغرافیای گردشگری
مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 

دانشیار گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 
 رزومه علمی
 رزومه بین المللی
 شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
 پست الکترونیک: 
movahedkhu.ac.ir


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.22581.58067.fa.html
برگشت به اصل مطلب