دانشکده علوم جغرافیایی- همایش ها و کفرانس ها
کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها، سازگاری و تعدیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/3 | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.24549.56832.fa.html
برگشت به اصل مطلب