دانشکده علوم جغرافیایی- همایش ها و کفرانس ها
دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.24549.60250.fa.html
برگشت به اصل مطلب