دانشکده علوم جغرافیایی- اعلان دفاع و سمینار
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم اعظم غفاری قیه قشلاقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26210.67983.fa.html
برگشت به اصل مطلب