دانشکده علوم جغرافیایی- اعلان دفاع و سمینار
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای کارو سلامی تحلیلی اسایش حرارتی و اقلیم گردشگری در شهرستان مریوان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26210.68051.fa.html
برگشت به اصل مطلب