دانشکده علوم جغرافیایی- اعلان دفاع و سمینار
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم سیده سعیده بیرقی تحلیل پیامدهای الحاق روستا به شهر (مورد مطالعه:منطقه مهر شهر در بیرجند )

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26210.69707.fa.html
برگشت به اصل مطلب