دانشکده علوم جغرافیایی- اعلان دفاع و سمینار
جلسه دفاع رساله دکتری آقای حسن محمدی تبیین جریان خروج سرمایه مالی از بخش کشاورزی روستاها (مورد مطالعه: شهرستان دهگلان در استان کردستان)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26210.69727.fa.html
برگشت به اصل مطلب