دانشکده علوم جغرافیایی- اعلان دفاع و سمینار
جلسه سمینار دکتری سمیه عزیزی برنامه‌ریزی‌فضایی‌راهبردی‌سکونتگاه‌های‌روستایی مناطق‌ کلان شهری‌(مورد‌مطالعه‌:ناحیه‌شهریار)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/3/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26210.72180.fa.html
برگشت به اصل مطلب