دانشکده علوم جغرافیایی- رشته آب و هواشناسی
معرفی رشته آب و هواشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
رشته آب و هواشناسی(دوره دکتری):
 
رشته آب و هواشناسی که اقلیم شناسی هم خوانده می ­شود، فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره­ی زمین، حرکات جو و قانونمندی های حاکم بر این حرکات و تاثیر این فعالیت ها بر روی زیست و فعالیت انسان ها، جانداران و محیط بی جان سیاره زمین را مطالعه می ­کند. رشته ­ی آب و هواشناسی، در حقیقت پاسخی علمی است به این نیاز که انسان همواره در طول تاریخ تلاش کرده تا بتواند محدودیت های جغرافیای طبیعی را تا اندازه ای تعدیل نموده و یا مثلاً مشکلات اقتصادی را از پیش رو بردارد و مخاطرات ناشی از شرایط آب و هوایی را پیش بینی و در حل آن ها بکوشد.

برنامه درسی دوره دکتری
 برنامه درسی دوره دکتری(جدید)
رشته آب و هواشناسی-گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک(کارشناسی ارشد):

رشته آب و هواشناسی که اقلیم شناسی هم خوانده می­شود، فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره­ی زمین، حرکات جو و قانونمندی های حاکم بر این حرکات و تاثیر این فعالیت ها بر روی زیست و فعالیت انسان ها، جانداران و محیط بی جان سیاره زمین را مطالعه می ­کند. رشته ­ی آب و هواشناسی، در حقیقت پاسخی علمی است به این نیاز که انسان همواره در طول تاریخ تلاش کرده تا بتواند محدودیت های جغرافیای طبیعی را تا اندازه ای تعدیل نموده و یا مثلاً مشکلات اقتصادی را از پیش رو بردارد و مخاطرات ناشی از شرایط آب و هوایی را پیش بینی و در حل آن ها بکوشد.

 
رشته آب و هواشناسی-گرایش تغییر اقلیم(کارشناسی ارشد):
رشته آب و هواشناسی که اقلیم شناسی هم خوانده می­شود، فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره­ی زمین، حرکات جو و قانونمندی های حاکم بر این حرکات و تاثیر این فعالیت ها بر روی زیست و فعالیت انسان ها، جانداران و محیط بی جان سیاره زمین را مطالعه می­ کند. رشته ­ی آب و هواشناسی، در حقیقت پاسخی علمی است به این نیاز که انسان همواره در طول تاریخ تلاش کرده تا بتواند محدودیت های جغرافیای طبیعی را تا اندازه ای تعدیل نموده و یا مثلاً مشکلات اقتصادی را از پیش رو بردارد و مخاطرات ناشی از شرایط آب و هوایی را پیش بینی و در حل آن ها بکوشد.

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26688.62560.fa.html
برگشت به اصل مطلب