دانشکده علوم جغرافیایی- رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
معرفی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی:

یکی از شاخه‌های علوم جغرافیا است که نگاهی جامع به وضعیت روستاها و فضاهای زندگی روستایی دارد  و روستاشناسی در نگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عبارت است از معرفت همه جانبه به محیط طبیعی و انسانی ده و دریافت استعداد‌های بالقوه و بالفعل آن به نحوی که این معرفت بتواند راهنمایی صدیق در امر سرمایه‌گذاری و عمران باشد.برنامه درسی این دوره به شرح لینک زیر است 

برنامه درسی دوره دکتری
برنامه درسی دوره دکتری
(جدید)


 
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-گرایش اقتصاد روستا:

یکی از شاخه‌های علوم جغرافیا است که نگاهی جامع به وضعیت روستاها و فضاهای زندگی روستایی دارد  و روستاشناسی در نگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عبارت است از معرفت همه جانبه به محیط طبیعی و انسانی ده و دریافت استعداد‌های بالقوه و بالفعل آن به نحوی که این معرفت بتواند راهنمایی صدیق در امر سرمایه‌گذاری و عمران باشد.برنامه درسی این دوره به شرح لینک زیر است 
 
 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-گرایش برنامه ریزی کالبدی:

یکی از شاخه‌های علوم جغرافیا است که نگاهی جامع به وضعیت روستاها و فضاهای زندگی روستایی دارد  و روستاشناسی در نگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عبارت است از معرفت همه جانبه به محیط طبیعی و انسانی ده و دریافت استعداد‌های بالقوه و بالفعل آن به نحوی که این معرفت بتواند راهنمایی صدیق در امر سرمایه‌گذاری و عمران باشد.برنامه درسی این دوره به شرح لینک زیر است 

 برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26691.62571.fa.html
برگشت به اصل مطلب