ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
علی احمدآبادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
2
سیدمروت افتخاری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
3
حسن افراخته
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
4
دکتر مهری اکبری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
5
طهمورث بهروزی نیا
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
6
دکتر طاهر پریزادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
7
علی اصغر تراهی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
8
سیدمحمد توکلی صبور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
9
سیمین تـولائی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
10
مجتبی جاودان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
11
دکتر حمید جلالیان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
12
زهرابیگم حجـازی زاده
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
13
حسین ربیعی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
14
هانی رضائیان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
15
وحید ریاحی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
16
احمـد زنگانه
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
17
دکتر فرزانه ساسان پور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
18
جواد سدیدی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
19
محمد سلیقه
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
20
محمـد سلیمانی مهرنجانی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
21
دکتر دکتر علی شماعی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
22
امیر صفاری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
23
پرویز ضیائیان فیروزآبادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئوانفورماتیک
24
اصغر طهماسبی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
25
عطاءاله عبدی فتح آباد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
26
دکتر فرهاد عزیزپور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
27
بهلول علیجانی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
28
دکتر حبیب اله فصیحی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
29
حامد قادرمزی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
30
مسلم قاسمی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
31
دکتر عـزت الـه قنواتی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
32
دکتر مراد کاویانی راد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
33
تاج الدین کرمی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
34
امیر کرم
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
35
یدالـه کریمی پور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
36
دکتر موسی کمانرودی کجوری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
37
طیبه کیانی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
38
افشین متقی دستنائی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
39
علی موحد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
40
دکتر محمدحسین ناصرزاده
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی