توصیف مختصر

توضیحات استاد

دکتری: رشته علوم زمین و منابع طبیعی ، گرایش ژئوانفرمتیک

دانشکده علوم زمین پاریس 

دانشگاه سوربون
 http://istep.sorbonne-universite.fr

عنوان پایان نامه:

الگوسازی پایگاه های داده مکانی: کاربرد آن در داده های زمین شناسی ساختمانی

 1384-1388

 

تهیه گزارش، نقشه، کتاب  :

1- گزارش اکتشافی  پتانسيل يابي مواد معدني ورقه يكصد هزار چاپان با استفاده از GIS ،(طرح اکتشاف سیستماتیک بر اساس داد ه های ژئو فیزیک هوایی و بکارگیری  GIS در ورقه یکصدهزارم چاپان) 1378
2-تهیه نقشه پتانسيل مواد معدني چاپان در مقياس 1:100000 با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 1378 (طرح اکتشاف سیستماتیک بر اساس داد ه های ژئو فیزیک هوایی و بکارگیری  GIS در ورقه یکصدهزارم چاپان)
3- تهيه كارتوگرافي رقومي نقشه زمين‌شناسي 1:100000 ايرانخواه 1378
4- تهیه  كارتوگرافي رقومي نقشه زمين‌شناسي اقتصادي 1:100000 (ماه نشان) 1379
5-  گزارش پژوهشی پهنه‌بندي خطر زمينلغزش با استفاده از GISدر گستره زاگرس 1381
6-  تدوین سند توسعه پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور 1383
7- تهیه نقشه گسل های استان تهران (مجری فنی) 1384
8- تهیه اطلس نقشه های زمین شناسی، شدت کل میدان مغناطیسی هوابرد، عکس – نقشه ماهواره ای و پراکندگی مواد معدنی ایران (بر اساس اندکس نقشه های 1:250000 کشور) 1395
 
 

مقاله های چاپ شده در  نشریات:

سال چاپ نویسندگان مشخصات مقاله نام نشریه نام مقاله رديف
1398 ط. کیانی
 
علمی-پژوهشی
تابستان 1398, دوره 28, شماره 112
 
فصلنامه علوم زمین
الگوی داده مفهومی در تفسیر داده های علوم زمین
 
1
2014 M. R. Shirzad
H. A. Babaie,
T. Kiani 
M. Navi
H. Gholami
S. Arefipour
N. Fouladi 
K. Motevalli
 
volume 7, 
pages123–138(2014)
Print ISSN: 1865-0473
Electronic ISSN: 1865-0481
Springer
Earth Science Informatics
 
Framework and modeling structure of Exploration and Mining Cadastre System in Iran, Earth Science Informatics
https://doi.org/10.1007/s12145-014-0150-x
2
1394  
ط. کیانی
ا. کرم
ص. لایقی
علمی - ترویجی
سال سوم شماره ۹ زمستان 1394
ISSN: 2476-4582
فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست

ارزیابی هیدروژئومرفولوژیکی با استفاده از مدل طبقه بندی روزگن (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود)

جلد ۶، شماره ۹، صفحات ۱۱-۲۴
3
1395  
 
ط. کیانی
علمی - ترویجی
سال دوازدهم شماره 130-131 بهمن و اسفند 1395
 
ماهنامه علوم زمین و معدن ۱۳۱-۱۳۰
 
پايگاه هاي داده، زير بناي نقشه هاي زمين شناسي نوين 4
1396 ا. احمد آبادی
ط. کیانی
پ. غفوپور عنبران
علمی-پژوهشی
تابستان 1396 دوره  21 شماره  ; از صفحه 35 تا صفحه 55 .

برنامه ريزي و آمايش فضا
نحليل اثرات عمليات آبخيزداري بر روي خصوصيات هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز عنبران چاي با استفاده از مدل نيمه توزيعي SWAT 5
1396 ط. کیانی
ز. یوسفی خانقاه
 علمی-پژوهشی
 جلد ۱۷ شماره ۴۷ صفحات ۶۱دوره۷۵
تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي نقش گسل فعال در سطح تراز آب زيرزميني حوضه شهرچاي اروميه 6
1397 ط. کیانی
م. پوربشیرهیر
علمی-پژوهشی
سال هجدهم، شماره 94 ، تابستان 4
از صفحه 111 تا 125.
تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي پايش و بررسي علل تغييرات زماني و مكاني بستر رودخانه بالهارود براساس پارامترهاي هندسي 7
1398 ط. کیانی
م. فتح اله زاده
علمی-پژوهشی
سال نوزدهم، شماره 25 ، بهار 89
از صفحه 21 تا 34
تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي پهنه بندي و شناسايي آبخوان هاي كارستي در منطقه اشتران كوه 8
1398 ا. کرم
ط. کیانی
ا. دادرسی سبزوار
ز. داورزنی
علمی-پژوهشی
سال هفتم، شماره 4 ، بهار 1398
از صفحه 23 تا 36

پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي
برآورد شوري خاك با استفاده از داده هاي دورسنجي و آمار مكاني در منطقه سبزوار 9
1398 ا. احمد آبادی
ط. کیانی
م. فتح اله زاده
ف. عماالدین
علمی-پژوهشی
دوره 5، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 1-18  
هيدروژئومورفولوژي تعيين و بررسي سيرك هاي يخچالي اشترانكوه با استفاده از شاخص سطح نرمال شده ي پوشش برف (NDSI) 10
1398 ا. صفاری
ط. کیانی
س. زنگنه تبار
علمی-پژوهشی
سال نوزدهم، شماره 55 ،زمستان 8
از صفحه 23 تا 36
تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي بررسي عوامل موثر در توسعه يافتگي و پهنه بندي كارست كوهستان خورين با استفاده از منطق فازي 11
1399 ط. کیانی
ه. ندیم
پ. غفوپور عنبران
علمی-پژوهشی
سال هفتم، شماره 1 ، بهار 1399
صفحات 65 تا 88

تحليل فضايي مخاطرات محيطي
بررسي ويژگي هاي زمين ساخت فعال در گستره رودبار با نگرش ويژه بر زمين لغزش هاي منطقه 12
 
 
 

مقاله های ارایه شده در  همایش ها:

سال مكان نام همايش نام مقاله رديف
1379 تهران – GSI
داخلی- ملی
نوزدهمين گردهمايي علوم زمين بهره‌گيري از روش وزنهاي نشانگر در تهيه نقشه‌هاي مقدماتي پتانسيل مواد معدني 1
1379 تهران – GSI
داخلی- ملی
نوزدهمين گردهمايي علوم زمين لزوم ايجاد استانداردهاي طبقه‌بندي شده رقومي در نشانه‌هاي نقشه‌هاي زمين‌شناسي 2
1380 تهران – GSI
داخلی- ملی
بيستمين گردهماي علوم زمين پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش در ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مدل Weighted overlay)) 3
1381 تهران – GSI
داخلی- ملی
بيست و يكمين گردهمايي علوم زمين پهنه‌بندي مقدماتي خطر زه‌كشي اسيدي معادن در ايران، با بهره‌گيري از: رهيافت پيش‌بيني احتمال رويدادGIS 4
1381 تهران -  ICIWG
داخلی- بین المللی
دومين كنگره بين‌المللي جغرافيدانان جهان اسلام سامانه داده‌هاي ژئوتوريسم ايران 5
1382 تهران -  NCC
داخلی- ملی
سمينار نقش فناوري اطلاعات در علوم زمين نقش اطلاعات علوم زمين در توسعه پايدار 6
1382 تهران -  IAU & NGDIR
داخلی- ملی
اولين همايش فرآوري مواد معدني ايران ساماندهي بانك اطلاعات كارخانه هاي فرآوري مواد معدني ايران 7
1383 تهران -  MSRT
داخلی- ملی
سمينار روساي دانشگاه‌هاي ايران ايجاد پايگاه‌هاي داده‌هاي علوم مختلف و توسعه مبتني بر دانايي 8
1383 تهران MSRT - داخلی- ملی سمينار روساي دانشگاه‌هاي ايران توسعه مبتني بر دانايي و گسترش نشريات الكترونيكي 9
1383 تهران –
GSI
داخلی- ملی
بيست و سومين گردهمايي علوم زمين نتايج مطالعه بر روي چگونگي ساماندهي و ارائه اطلاعات و نقش آن در ارتقاي پژوهش هاي علوم زمين 10
1384 تهران - GSI
خارجی- بین المللی
كنگره جهاني معدن طراحي و اجراي سيستم اطلاعات بازار جهاني مواد معدني 11
1385 ميلان – MEBE
خارجی- بین المللی
كنفرانس خاورميانه ساختار بانك اطلاعات تكتونيكNGDIR 12
1386 پاریس -  UPMC
خارجی- بین المللی
سمپوزیوم بین المللی فرگشت حوزه های خاورمیانه GEOLISMEBE ابزاری برای زمین شناسی خاورمیانه 13
1386 وين
خارجی- بین المللی
همايش اتحاديه علوم زمين اروپا(2007) ساختار بانك اطلاعات تكتونيك با تكيه بر مناطق بلده و كرمانشاه 14
1387 پاريس
خارجی- بین المللی
همايش دانشجويان دكترا،  دپارتمان علوم زمين فرانسه چارچوب مدل مفهومي براي زمين شناسي ساختماني 15
1390 وين
خارجی- بین المللی
همايش اتحاديه علوم زمين اروپا(2007) آنتولوژی واحد های زمین شناسی 16
1391 تهران - GSI نخستین همایش میراث زمین شناسی ایران نگهداری از پدیده های زمین گردشگری با نگرش چگونگی پیدایش آنها
 (مطالعه موردی: مقایسه غار علیصدر همدان و کتله خور زنجان)
17
1391 تهران - GSI نخستین همایش میراث زمین شناسی ایران جایگاه نقشه های پیکره شناختی زمین (ژئومرفولوژی) در شناسایی ژئوسایت ها 18
1392 تهران –
دانشگاه خوارزمی
دومین  همایش بین المللی خاطرات محیطی هم سنجی نشانه های ژئومورفولوژی و گسلش جنبا دردامنه ی شمالی البرز، (چهار گوش 250000: 1 ساری) 19
1392 تهران – GSI
داخلی- بین المللی
سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین اهمیت الگوهای سه بعدی زمین شناسی در توسعه اکتشافات میادین نفت و گاز (مورد مطالعه: ایجاد یک الگوی سه بعدی زمین شناسی) 20
1392 تهران – GSI
داخلی- بین المللی
سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ساختار یک الگوی مفهومی داده ای در گستره علوم زمین 21
1393 تهران – GSI
داخلی- ملی
سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین بازنمود دانش، رویکردی نوین برای به اشتراک گذاری داده های علوم زمین 22
1393 تهران – GSI
داخلی- ملی
سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین طبقه بندی اجزای بنیادی برای نقشه هایرقومی زمین شناسی 23
1394 تهران – GSI
داخلی- بین المللی
سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین ارزش افزوده الگوسازی مفهومی در علوم زمین 24
1395 تهران – GSI
داخلی- ملی
سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین تعیین مناطق مستعد تشکیل آبخوان های کارستی با استفاده از مدل SAW در منطقه اشترانکوه 25
1395 تهران – GSI
داخلی- ملی
سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تحلیل های مورفولوژیکی حوضه آبریز رودخانه شهرچای 26
1396 مشهد-فردوسی
داخلی- ملی
پنجمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي ، ژئومورفولوژي و چالش هاي محيطي شناسايي مناطق مستعد شكل گيري آبخوان هاي كارستي در استان ايلام 27
1396 تهران - GSI
داخلی- بین المللی
اولين گنگره بين المللي و سومين همايش ملي انجمن كواترنري ايران، تغييرات محيطي، آينده در امتداد گذشته بازسازي شرايط اقليمي زردكوه در كواترنر پسين 28
1396 تهران - GSI
داخلی- بین المللی
سي و ششمين همايش ملي و سومين كنگره بينالمللي تخصصي علوم زمين شناسايي لندفرمهاي مستعد توليد ريزگرد در حاشيه شمال باختري دشت كوير 29
1396 تهران - GSI
داخلی- بین المللی
سي و ششمين همايش ملي و سومين كنگره بينالمللي تخصصي علوم زمين مقايسه نقش بارش و زلزله در سطح تراز آب زيرزميني حوضه آبريز رودخانه شهرچاي 30
1396 تهران - GSI
داخلی- بین المللی
چهارمين كنگره متخصصان علوم زمين
The 4th YES Congress Iran
بررسي رفتار آلومتريك سيرك هاي يخچال در منطقه اشترانكوه 31
1397 تهران – شهید بهشتی
داخلی- ملی
ششمين همايش ملي ژئومورفولوژي و چالش هاي پيش رو ارزيابي پتانسيل گردشگري لندفرم هاي ژئوموفولوژيكي با استفاده از مدل پرالونگ ( استان ايلام) 32
1397 تهران – شهید بهشتی
داخلی- ملی
ششمين همايش ملي ژئومورفولوژي و چالش هاي پيش رو پتانسيل سنجي قابليت هاي ژئوسايت هاي منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل GAM استان ايلام و لرستان 33
1398 تهران- سازمان فعالیت های اقتصادی ( اکو) The 3rd Meeting of the ECO Heads of Meteorological Services Drought risk and water management in the desert belt of the region 34
 

راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد:

نام دانشگاه تاریخ دفاع جایگاه استاد نام دانشجو عنوان پایان نامه رديف
دانشگاه خوارزمی 92 مشاور صدیقه لایقی طبقه‌بندي هيدروژئومورفولوژيكي رودخانه جاجرود با مدل روزگن 1
دانشگاه خوارزمی 28/06/94 راهنما زهرا یوسفی خانقا ارزیابی اثرات نو زمین ساخت در شکل گیری و مورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شهر چای ارومیه 2
دانشگاه خوارزمی 28/06/94 مشاور سپیده رستمی پهنه بندی خطر و آسیب پذیری ناشی از فرونشست دشت قزوین 3
دانشگاه خوارزمی 17/06/94 مشاور پرستو غفور پور بررسی اثرات عملیات آبخیز داری بر خصوصیات هیدرو ژئومورفولوژی حوضه آبریز عنبران چای 4
دانشگاه خوارزمی 04/12/94 راهنما نسرین حسینایی پهنه بندی فعالیت نسبی مورفوتکتونیکی حوضه آبریز کن-سولقان (البرز مرکزی) 5
دانشگاه خوارزمی 29/06/95 مشاور ساسان زنگنه تبار هیدروژتومورفولوژی و پهنه بندی مناطق کارستیک حوضه آبریز پاوه با تاکید بر پتانسیل منابع آب 6
دانشگاه خوارزمی 07/10/95 مشاور محمد فتح اله زاده شناسایی و تحلیل لندفرم های یخچالی و تغییرات برف مرز در اشترانکوه 7
دانشگاه خوارزمی 05/11/95 راهنما رقیه فرهنگ ینگجه شناسایی لندفرم های مستعد تولید ریزگرد در حاشیه شمال باختری دشت کویر 8
دانشگاه خوارزمی 12/11/95 راهنما زینب سالاروند شناسایی پتانسیل ژئوتوریستی شهرستان درود 9
دانشگاه خوارزمی 21/08/96 راهنمای دوم نرگس خداکرمی امكان سنجي توسعه شهري زنجان بر اساس معيارهاي ژئومورفولوژيكي 10
دانشگاه خوارزمی 03/11/96 مشاور فاطمه یوسفی تسپه تحليل مخاطرات ژئومورفيك شهرستان دماوند به منظور ارزيابي آسيب پذيري سكونتگاه ها 11
دانشگاه خوارزمی 10/11/96 مشاور زهرا غفاری بررسي مخاطرات ژئومورفولوژيكي حوضه دارآباد (شمال شرق تهران) با تاكيد بر سيلاب 12
دانشگاه خوارزمی 11/11/96 داور داخلی تینا پی سوزی ارزيابي آسيب پذيري آلودگي آب هاي كارستي با استفاده از مدل COP و PAPRIKA در توده كارستي خورين استان كرمانشاه 13
دانشگاه خوارزمی - راهنمای دوم حسنی حیدری باوندپور
پهنه بندي توانمندي هاي طبيعت گردي استان البرز
14
دانشگاه خوارزمی 26/04/97 مشاور شیوا خسروی نازلیانی ارایه يك مدل تلفيقي براي ارزيابي قابليت هاي ژئو توريسمي در شهرستان كرمانشاه 15
دانشگاه خوارزمی 06/08/97 راهنما سیده زهرا یوسفی زاده
امكان سنجي ايجاد ژئوپارك در منطقه كبير كوه زاگرس
 
16
دانشگاه خوارزمی 30/11/97 داور داخلی وحید سالاروند تحليل تاثير كاربري اراضي در ميزان فرسايش و توليد رسوب حوضه آبخيز سد طالقان 17
دانشگاه خوارزمی 30/11/97 راهنما نازلی تقدسی
تحليل و ارزيابي كيفيت مورفولوژيكي رودخانه ها به روش MQI، مطالعه موردي: رودخانه جاجرود (از سد لتيان تا سد ماملو(
18
دانشگاه خوارزمی 11/04/98 داور داخلی رویا عارفیان
تاثير تغيير اقليم بر روي بارش هاي سنگين برف مازندران
19
دانشگاه خوارزمی 12/06/98 راهنما ابوذر جمالی
بررسي تاثير كاربري اراضي در شدت فرسايش خاك شهرستان فسا
20
دانشگاه خوارزمی 16/06/98 راهنما لیلا دارابی تحليل پتانسيل هاي ژئوتوريسم استان ايلام با تاكيد بر لندفرم هاي تيپيك زاگرس 21
دانشگاه خوارزمی 31/06/97 راهنمای اول لیلا پورتدین تحليل و پهنه بندي آگروتوريسم و اكوتوريسم منطقه سوادكوه 22
دانشگاه خوارزمی 27/11/98 مشاور زهرا مطلبی نژاد بررسي تطبيقي ژئوسايت هاي گردشگري شهرستان دامغان با استفاده از مدل هاي ارزيابي چند معياره 23
دانشگاه خوارزمی 30/11/98 مشاور عبدالرضا حسنی ارتقاء تاب آوري و ساماندهي سيلاب شهري با ايجاد استخرهاي مصنوعي و ذخيره آب در باقر شهر 24
دانشگاه خوارزمی - راهنما سیف اله همدانی بررسي ظرفيتهاي ژئوتوريسم كوهستان سهند 25
 

دانشجویان دکتری:

نام دانشگاه تاریخ دفاع جایگاه استاد نام دانشجو عنوان رساله رديف
دانشگاه خوارزمی 27/04/1396 مشاور فریده صفا کیش بررسي و تحليل الگوي پراكنش مخازن هيدروكربور در ارتباط با لند فرم هاي ژئومورفولوژيكي (مطالعه موردي زاگرس مياني و فارس) 1
دانشگاه خوارزمی 17/11/1396 نماینده مریم رحمتی جغرافيا و هويت ملي، مطالعه موردي: هويت ملي ايران 2
دانشگاه خوارزمی 31/06/1397 نماینده حمید مستجابی سرهنگی تبيين پيامدهاي امنيتي پديده حاشيه نشيني و مسئله تعلق مكاني، مورد مطالعه: منطقه ماهدشت شهر كرج 3
دانشگاه خوارزمی 31/09/1397 داور خارجی محمود روشنی تحليل سينوپتيك بازه هاي خشك تابستانه سواحل جنوبي درياي خزر و رابطه آن ها با گردش تراز مياني وردسپهر 4
دانشگاه خوارزمی 27/11/1397 داور داخلی میترا فرخ زاد تحليل فضايي پديده فرونشست و مخاطرات ناشي از آن در كلانشهر 5
دانشگاه خوارزمی 30/11/1397 داور داخلی مهدی احمدی تحليل سيستمي متغيرهاي موثر در مورفولوژي و توسعه خندق ها و مخاطرات ناشي از آن در حوضه مهران لامرد استان فارس 6
دانشگاه خوارزمی 3./09/1398 مشاور سمیه جهان تیغ مند تعيين و ارزيابي توانمندي هاي گردشگري منطقهء فيروزكوه بر اساس پتانسيل هاي ژئوتوريسمي 7
دانشگاه خوارزمی پیش دفاع مشاور مهدی جمالی تحليل ارتباط لندفرم ها و الگوهاي طراحي چشم انداز و تدوين الگوي نوين براي طراحي ژئومورفيك چشم انداز 8
دانشگاه خوارزمی پیش دفاع راهنمای دوم حجت شاکری زارع اثرات سد سلماس برمورفولوژی رودخانه 9
دانشگاه تربیت مدرس - مشاور واحد کیانی هیدروژئوشیمی چشمه­های کارستی مناطق زاگرس و سنندج-سیرجان 10
دانشگاه خوارزمی - راهنما مجید خانمحمدی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب کارستی کپه داغ 11
 

برگزاری کارگاه ها  آموزشی، پژوهشی و فناوری و نشت های تخصصی :

مرجع تایید کننده همکار کارگاه تاریخ انجام فعالیت عنوان فعالیت رديف
دانشگاه خوارزمی و قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
Kharazmi University & Center of excellence for spatial analysis environmental hazards
دکتر آرام فتحیان
Neotectonics and Natural Hazards at RWTH Aachen University
92/8/8
30/10/2013
کاربرد نشانه های مورفوتکتونیکی در تعیین پتانسیل خطر زمین لرزه
Application of morphotectonic signs in the potential earthquake risk
1
سازمان زمین شناسی
Geological Survey of Iran
دکتر جواد چمن آرا
Post Doc, Leibniz University Hanover
94/12/03
22/02/2016
کارگاه عملی مدیریت داده برای پژوهشگران علوم زمین
Data Management in sciences, a hand-on workshop
2
Kharazmi University Geological Survey of Iran 12/02/96 اولین نشست YES ( شبکه متخصصان جوان علوم زمین) 3
دانشگاه خوارزمی مهندس علیرضا امری کاظمی 19/02/96 نشست تخصصی بررسی اصول ژئوتوریسم، معرفی برنامه ژئوپارک های جهانی یونسکوو ظرفیت های ایران در این زمینه (با نگاهی به ژئوپارک  جهانی قشم 4
دانشگاه خوارزمی استاد مهندس محمد حسن نبوی 26/02/96 کارگاه آموزشی تهیه نقشه های ژئومورفولوژی 5
دانشگاه خوارزمی اعضای هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی 28/01/98 سیلاب های اخیر ایران: زمینه ها، تهدیدها و فرصت ها 6
 

دبیری همایش  :

تاریخ برگزاری نوع همایش عنوان همایش رديف
27 -  30 بهمن 92 بین المللی رویکرد فناوری اطلاعات و علوم زمین در سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین 1
3-4  اسفند 93 ملی رویکرد فناوری های نوین در سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین 2
3-5 اسفند 94 بین المللی رویکرد آگاهی پردازی دانش زمین در سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین 3
 

دیگر پویش ها :

راهنمایی پروژه های کارشناسی در دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
همکاری با نشریات فصلنامه علمی – پژوهشی علوم زمین، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، و سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی.
طراحی پرسش آزمون جامع دوره دکتری
 
 
 
 
 

پيشينه مديريت و انجام  پروژه های پژوهشی  :

1-همکاری  و انجام پروژه  رقمی  کردن نقشه های  1:100000 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1378 – 1379
2-همکاری در پروژه اکتشاف سیستماتیک بر اساس داد ه های ژئو فیزیک هوایی و بکارگیری  GIS در ورقه یکصدهزارم چاپان (هکاری در بخش  سیستم اطلاعات جغرافیایی)  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور   1379-1380
3-مدیریت پروژه بانك اطلاعات نقشه اي يكپارچه تحت وب  1380-1382 (طرح ایجاد پایگاه ملی داده های علوم زمین ایران)
4-همکاری و انجام طراحي مدل داده اي 26 بانك اطلاعات علوم زمين (جغرافيا، زمين شناسي، زمين شناسي دريايي و سواحل، زمين شناسي اقتصادي و اكتشافات عمومي، زمين شناسي مهندسي، لرزه زمين ساخت، ژئوشيمي، ژئوفيزيك، ژئوتكنيك، كاني شناسي، فسيل شناسي، محدوده هاي معدني، اطلاعات تفصيلي معادن، معادن متروكه(ايمني، محيط زيست،احياء و آموزش) ، اطلاعات صنايع معدني و كاربرد مواد، اقتصادي معدنكاري، حفاري، چاه پيمايي، بازار مواد معدني، زغال سنگ، آبهاي سطحي و زير زميني، زمينلرزه، زمينلغزش، سيل)  1382-1384  (طرح ایجاد پایگاه ملی داده های علوم زمین ایران)
5-مدیریت وطراحي  يكپارچه  پايگاه هاي اطلاعاتي غيرمتمركز و ارائه متمركز داده هاي علوم زمين1382-1384(طرح ایجاد پایگاه ملی داده های علوم زمین ایران)
6-مدیریت وطراحي سيستم پوياي INet1385(طرح ایجاد پایگاه ملی داده های علوم زمین ایران)
7-مدیریت و انجام پروژه همسانسازی نقشه های  1:250000 زمین شناسی با بکارگیری مدل داده ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1387-1385
8-مدیریت و همکاری در پروژه ایجاد پایگاه داده های موسسه ملی زمین شناسی و معدن جمهوری ونزوِئلا (Ingeomine) – کاراکاس 1383-1386
9-  همکاری در پروژه  فرگشت حوضه های خاورمیانه(Middle East Basins Evolution Programme – MEBE)  ، (بخش پایگاه داده)،  دانشکده علوم زمین دانشگاه سوربون ، 1384-1387
10- مدیریت و همکاری در پروژه ایجاد پایگاه داده های سر اداره زمین شناسی جمهوری تاجیکستان –دوشنبه1388-1389
11- مدیریت و انجام پروژه  هدفمندسازی  داد ه های زمین شناسی و اکتشافات معدنی  در استانها 1388 - 1390
 

نظارت فنی وهمکاری با پروژه های  دانشگاهي و  پژوهشی (ارتباط صنعت و دانشگاه):

مدت تاريخ شروع دانشگاه مجری موضوع همکاری رديف
6 ماه 1380 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی تدوين كتابنگاري افيوليتهاي ايران 1
12 ماه 1381 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهش برای سامانه داده ها و مدل سازي معادن متروكه ايران 2
7   ماه 1381 دانشگاه تربيت مدرس ايجاد سامانه اطلاعاتي بازار جهاني موادمعدني 3
6   ماه 1382 دانشگاه تربيت مدرس پژوهش و طراحی سامانه  اطلاعات فرآوري مواد معدني ايران 4
12  ماه 1382 دانشگاه صنعتي شاهرود پایگاه داده های  ژئوفيزيك زمينی كشور 5
5   ماه 1382 دانشگاه تربيت مدرس پژوهش و اجراي يك فاز از شش فاز بانك جامع اطلاعات اقتصادي معدنكاري روباز 6
6   ماه 1382 دانشگاه تهران دانشكده فني پژوهش به منظور تهيه بانك اطلاعات زمين لرزه هاي ايران 7
6   ماه 1382 دانشگاه تهران معاونت پژوهشي پژوهش در جهت تهيه اطلس ژئوشيميايي داده هاي خام و غن شدگي براي 200 برگه 1:100000 8
4   ماه 1382 دانشگاه تهران معاونت پژوهشي پژوهش در جهت تهيه سنگ بالا دست نمونه ها ي رسوبات آبراهه اي در محدوده 148 برگه 1:100000 9
9   ماه 1382 دانشگاه اميركبير پژوهش در جهت گردآوري ساماندهي و تكميل بانك اطلاعات فرآوري مواد فلزي و بانك داده هاي محيط زيست صنايع معدني كشور 10
8   ماه 1382 دانشگاه تهران معاونت پژوهشي ساماندهي پايگاه كتابشناختي مراجع ژئوتكنيكي كشور 11
8   ماه 1382 دانشگاه شهيد بهشتي پژوهش و جمع آوري اطلاعات معدني مشتمل بر معادن كانسارها و نشانه هاي معدني 12
6   ماه 1383 دانشگاه تربيت مدرس پژوهش و طراحي سيستم اطلاعات آبخوانهاي ايران 13
2   ماه 1383 دانشگاه صنعتي شاهرود پژوهش و جمع آوري اطلاعات به منظور ايجاد بانك اطلاعات آزمايشگاههاي علوم زمين 14
4   ماه 1383 دانشكده فني دانشگاه تهران پژوهش و جمع آوري اطلاعات به منظور انجام مطالعات پايه (فاز اول) تهيه نرم افزار و بانك اطلاعات دست اندكاران علوم زمين 15
 3  ماه 1383 دانشگاه تهران معاونت پژوهشي كتابنگاري مراكز داراي منابع ژئوتكنيكي استان اصفهان 16
12 ماه 1391 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارزیابی و نظارت بر سامانه تحت وب پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور 17
 

پویش های آموزشی:

1- دوره آموزشی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در یافتن پتانسیل مواد معدنی ، 60 ساعت ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- GSI ، 2000
2- دوره آموزشی کارتوگرافی رقومی با نرم افزارهای Macrostation ، ArcInfo و Arcview ، 180 ساعت ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- GSI ، 2000
3- دوره آموزشی مفاهیم پایه برای پایگاه داده های علوم زمین پیشرفته، 240 ساعت ، پایگاه داده های علوم زمین کشور- NGDIR ، 2001
4- دوره آموزشی مروری بر مفاهیم پایه برای پایگاه داده های علوم زمین پیشرفته در NGD ، 20 ساعت ، سازمان زمین شناسی ونزوئلا - INGEOMINAS، 2007
5- دوره آموزشی مروری بر مفاهیم پایه برای پایگاه داده های علوم زمین پیشرفته در NGD ، 20 ساعت ، سازمان زمین شناسی تاجیکستان – سراداره زمین شناسی، 2007
6- دوره آموزشی مروری بر الگوهای داده مفهومی (علوم زمین) ، 60 ساعت ، سازمان زمین شناسی تاجیکستان – سراداره زمین شناسی،  2010
7- دروس نقشه خوانی، نقشه برداری، کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی، فناوری اطلاعات، مبانی سنجش از دور، مبانی GIS، کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی، کاربرد GIS در ژئومورفولوژی، هیدرولوژی کاربردی، منابع ایران، مدیریت منابع آب ایران، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، فرسایش، جغرافیای خاکها، تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی اقلیمی، ژئومورفولوژی مناطق خشک ایران، مخاطرات طبیعی، تهیه و تفسیر نقشه های ژئومورفولوژی، ارزیابی مخاطرات طبیعی، ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب، هوشمندسازی و مهندسی مخاطرات، مورفوتکتونیک و سنجش ازدور و تکنیک های راداری در ژئومورفولوژی (دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاه خوارزمی ، 2011-تاکنون
 

پيشينه اجرايي:

رديف سمت از تا مکان
1 کارشناس  GIS     مدیریت ژتومتیکس 1378 1379 سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور
2 مجري فني  طرح 1380 1383 پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين كشور
3 رییس گروه  آمار و اطلاع رسانی  مدیر یت طرح و برنامه 1384 1388 سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور
4 معاون پایگاه داده های علوم زمین کشور 1388 1389 سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور
5 استادیار دانشکده علوم جغرافیایی 1391 تاکنون دانشگاه خوارزمی
6 عضو هیات مدیره انجمن سنجش از دور ایران 1393 تاکنون انجمن سنجش از دور ایران
7 عضو کارگروه ایمنی و HSE آزمایشگاه های دانشگاه خوارزمی 1393 1396 دانشگاه خوارزمی
8 معاون پژوهشی پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک دانشگاه خوارزمی 1398 تاکنون دانشگاه خوارزمی
 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی جغرافیا
1388/11/19
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ارزیابی و توان سنجی محیطی (طبیعی) شهرستان مریوان جهت توسعه ژئوتوریسم
سیدعبدالباسط حسینی
2
پهنه بندی خطر لرزه خیزی در چهار گوش 000/250/1کرج بادیدگاه ژئومورفولوژی
فاطمه اصل روستا
3
نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در توسعه فیزیکی شهر خوانسار
منصوره سادات حسینی رباط
4
پهنه بندی خطر زمین لغزش در چهار گوش 000/100/1 کرمانشاه
مرضیه یارمحمدی
5
پهنه بندی فعالیت نسبی مورفوتکتونیکی حوضه کن ـ سولقان (البرز مرکزی)
نسرین حسینائی
6
اثرات نو زمین ساخت گسلش در شکل گیری و تحولات مورفولوژیکی غرب دریاچه ارومیه
زهرا یوسفی خانقاه
7
شناسایی لندفرم های مستعد تولید ریزگرد در حاشیه شمال باختری دشت کویر
رقیه فرهنگ ینگجه
8
شناسایی پتانسیل های ژئوتوریسمی شهرستان دورود
زینب سالاروند
9
تحلیل و ارزیابی تغییرات شوری خاک در لندفرم های بیابانی منطقه سبزوار با استفاده از داده های دورسنجی و آمار مکانی
زهرا داورزنی
10
پهنه بندی توانمندی های طبیعت گردی استان البرز
حسنا حیدری باوندپور
11
امکان سنجی توسعه شهری زنجان بر اساس معیارهای ژئومورفولوژیکی
نرگس خداکرمی
12
امکان سنجی ایجاد ژئوپارک در منطقه کبیر کوه زاگرس
سیده زهرا یوسفی زاده
13
تحلیل و ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی رودخانه ها به روش MQI، مطالعه موردی: رودخانه جاجرود (از سد لتیان تا سد ماملو)
نازلی تقدسی
14
تحلیل پتانسیل های ژئوتوریسم استان ایلام با تاکید بر لندفرم های تیپیک زاگرس
لیلا دارابی
15
بررسی تاثیر کاربری اراضی در شدت فرسایش خاک شهرستان فسا
ابوذر جمالی
16
تحلیل و پهنه بندی آگروتوریسم و اکوتوریسم منطقه سوادکوه
لیلا پورتدین
17
تحلیل و ارزیابی اثرات زمین محیطی سد سلما بر منطقه مرزی هریرود ( تایباد تا سرخس)
حجت شاکری زارع
18
بررسی ظرفیتهای ژئوتوریسم کوهستان سهند
سیف اله همدانی
19
تاثیر مخاطرات طبیعی (سیل و زمین لغزش) بر گسترش شهر ایذه با رویکرد آینده پژوهی
زهره مهری
20
بررسی ژئومورفولوژی و مورفودینامیک سواحل میانکاله در جنوب خاوری دریای کاسپین
زهرا فیض ابادی
21
شناسایی واحد های ژئومورفولوژیکی سواحل خاوری دریای کاسپین برای بازسازی نوسانات سطح آب خلیج گرگان(بندر گز)
زهرا هفتانی
22
ارزیابی نیاز جریانی زیست محیطی بستر رودخانه مرزی هریرود بعد از احداث و آبگیری سد سلما افغانستان (با روش های هیدرولوژیکی)
حجت شاکری زارع
23
اثر تغییرات آب و هوایی بر ژئومورفولوژی و منابع آب کارستی رشته کوه هزار مسجد در زون کپه داغ
مجید خانمحمدی
24
تحلیل قابلیتها و محدودیت های ژئومورفولوژیکی در برقراری امنیت و دفاعی از مرز های آبی خلیج فارس (غرب استان هرمزگان )
حسین ندائی شنگل
25
پیامدهای زلزله سیلاخور بر مناطق روستایی
محمد نوروزی علم
26
تاثیر نوسانات آبی دریاچه نمک بر امنیت زیست محیطی نواحی پیرامونی
امیرعلی توسلی
27
تحلیل شواهد مورفوتکتونیک گسل گیو - شمال خاوری بلوک لوت
بی بی زهرا حسینی گیو
28
تدوین مدل مفهومی امنیت مرز با تاکید بر پارامترهای ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی : مرزهای استان کردستان)
مهدی صفری نامیوندی
29
ارزیابی توانمندی های ژئوتوریسمی بندریگ کاشان
سیدمجید مسعودیان
دروس ترم جاری
036 - تکنیکهای میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
092 - هوشمندسازی و مهندسی مخاطرات محیطی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
041 - مورفوتکتونیک پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
026 - مخاطرات طبیعی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
006 - نقشه خوانی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
026 - مخاطرات محیطی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30