دانشکده علوم جغرافیایی- معرفی اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
 اعضای هیات علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(به ترتیب حروف الفبا):استادیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک:  tavakkolikhu.ac.ir


استادیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک:  atorahikhu.ac.ir


استادیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک:  
hani.rezayankhu.ac.ir

 
دانشیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک:  jsadidikhu.ac.ir


دانشیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک:  
zeaieankhu.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26699.62565.fa.html
برگشت به اصل مطلب