دانشکده علوم جغرافیایی- معرفی اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
 اعضای هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری(به ترتیب حروف الفبا):

 
استادیار گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک: mjavdankhu.ac.ir

استادیار گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک: 
moslem.ghasemikhu.ac.ir

دانشیار گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک: 
movahedkhu.ac.ir
______________________________________________________________________________________________________________________
استادیار گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک: 
 s.fakharikhu.ac.ir

 
استاد بازنشسته  گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

استاد گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک: 
tavallaeikhu.ac.ir


 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26700.62569.fa.html
برگشت به اصل مطلب