دانشکده علوم جغرافیایی- معرفی اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/27 | 
 اعضای هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی(به ترتیب حروف الفبا):

 دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی

  
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک: a_ahmadabadiyahoo.com
 
   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: mehryakbarykhu.ac.ir
   استادیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: Eftekharikhu.ac.ir
  استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: hejazizadehkhu.ac.ir
   استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی


 
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک:  salighehkhu.ac.ir

 
  استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی


 
  شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
  پست الکترونیک: saffarikhu.ac.ir
  دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

  رزومه علمی

  رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: ghanavatikhu.ac.ir
   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: karamkhu.ac.ir

 
  استادیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

  رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: kianikhu.ac.ir

   دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

    رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: kianikhu.ac.ir
 

استاد بازنشسته گروه جغرافیای طبیعی

 
  استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

   رزومه علمی

   رزومه بین المللی


 
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶

 
   پست الکترونیک: alijanikhu.ac.ir

 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم جغرافیایی:
http://khu.ac.ir/find-30.26686.62543.fa.html
برگشت به اصل مطلب